Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slumber /'slʌmbə[r]/  

 • Động từ
  ngủ thoải mái ngon lành
  Danh từ
  (đùa)
  giấc ngủ
  fall into a deep slumber
  ngủ say

  * Các từ tương tự:
  slumber-wear, slumberer, slumberingly, slumberous, slumbery