Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

undisclosed /'ʌndis'klouzd/  

  • Tính từ
    không lộ, không bị tiết lộ; được giấu kín