Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (vị ngữ)
    không mủi lòng, dửng dưng
    không thể dửng dưng trước những bài tường thuật về nạn đói