Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inhumanity /,inhju:'mænəti/  

  • Danh từ
    sự (tính) vô nhân đạo; sự (tính) nhẫn tâm
    man's inhumanity to man
    sự vô nhân đạo của người đối với người