Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

barbarous /'bɑ:bərəs/  

 • Tính từ
  không thanh tao
  barbarous sounds
  âm thanh không thanh tao
  man rợ
  barbarous treatment
  sự đối xử man rợ

  * Các từ tương tự:
  barbarously, barbarousness