Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  quỷ quái, độc ác
  devilish cunning
  xảo trá quỷ quái
  Phó từ
  (cũ, khẩu ngữ)
  hết sức
  devilish hot
  nóng hết sức

  * Các từ tương tự:
  devilishly, devilishness