Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  gở, xúi quẩy
  a sinister place
  một nơi xúi quẩy
  hiểm ác, độc địa
  sinister looks
  những cái nhìn hiểm ác