Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

foreboding /fɔ:'bəʊdiη/  

  • Danh từ
    linh tính (báo trước điềm gở)
    she had a sinister foreboding that the plane would crash
    bà có linh tính gở rằng máy bay sẽ rơi vỡ tan tành