Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thường thuộc ngữ)
  quan trọng và có tính chất quyết định
  fateful events
  những sự kiện có tính chất quyết định
  a fateful decision
  một quyết định quan trọng
  dẫn đến những sự kiện đáng ghét; đáng sợ
  lòng nó tê tái khi nghe quan tòa phán ra những lời đáng sợ

  * Các từ tương tự:
  fatefully