Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fatefully /'feitfəli/  

  • Phó từ
    [một cách] quan trọng và có tính chất quyết định
    với kết cục xem chừng đáng sợ