Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

malevolent /mə'levələnt/  

  • Tính từ
    hiểm ác

    * Các từ tương tự:
    malevolently