Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] địa ngục; như địa ngục
  (khẩu ngữ) cực kỳ khó chịu
  Phó từ
  (khẩu ngữ) cực kỳ
  hellish expensive
  cực kỳ đắt

  * Các từ tương tự:
  hellishly, hellishness