Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fiendishly /'fi:ndi∫li/  

  • Phó từ
    (khẩu ngữ)
    cực kỳ
    it's fiendishly cold outside
    trời bên ngoài cực lạnh