Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  đầy ác ý; hằn học
  a spiteful comment
  lời bình luận đầy ác ý
  he's just being spiteful
  nó đang rất hằn học

  * Các từ tương tự:
  spitefully, spitefulness