Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

retaliative /ri'tæliətiv/  

  • Tính từ
    để trả đũa, để trả thù, có tính chất trả miếng