Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [nhằm] trừng phạt, [nhằm] trừng trị
  punitive measures
  biện pháp trừng phạt
  a punitive expedition
  cuộc viễn chinh trừng phạt
  gây gay go; nghiêm trọng
  punitive increases in the cost of living
  sự tăng giá sinh hoạt gây gay go cho dân chúng

  * Các từ tương tự:
  punitively, punitiveness