Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disciplinary /'disiplinəri/  /'disiplineri/

  • Tính từ
    [thuộc] kỷ luật
    disciplinary measures
    biện pháp kỷ luật