Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

punitory /'pju:nitiv/  

  • Tính từ
    phạt, trừng phạt, trừng trị; để trừng phạt, để trừng trị