Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

retributive /ri'tribjʊtiv/  

  • Tính từ
    (thuật ngữ)
    để trừng phạt
    retributive measures
    biện pháp trừng phạt