Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

retaliatory /ri'tæliətri/  

 • Tính từ
  để trả đũa, với tính chất trả miếng
  take retaliatory measures
  dùng biện pháp trả đũa
  the raid was purely retaliatory
  cuộc oanh tạc hoàn toàn chỉ là trả đũa