Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spitefully /'spaitfəli/  

  • Phó từ
    [một cách] đầy ác ý;[một cách] hằn học