Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

retributory /ri'tribjutiv/  

  • Tính từ
    trừng phạt, để báo thù
    (từ hiếm,nghĩa hiếm) khen thưởng, để đền đáp