Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unfriendly /,ʌn'frendli/  

  • Tính từ
    không thân thiện; thù địch