Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  đáng ghét, đáng căm ghét
  a hateful remark
  một nhận xét đáng ghét
  all tyranny is hateful to us
  chúng ta căm ghét mọi hành động bạo ngược

  * Các từ tương tự:
  hatefully, hatefulness