Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hatefulness /'heitfulnis/  

  • Danh từ
    tính đáng căm thù, tính đáng căm hờn, tính đáng căm ghét
    sự căm thù, sự căm hờn, sự căm ghét