Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

abhorrent /əb'hɔrənt/  /əb'hɔ:rənt/

 • Tính từ
  (+ to)
  kinh tởm; đáng căm ghét
  the killing of animal for food is abhorrent to some people
  sự giết động vật làm thức ăn là đáng căm ghét đối với một số người

  * Các từ tương tự:
  abhorrently