Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  bỉ ổi; ghê tởm
  what an odious man!
  con người mới bỉ ổi làm sao!
  I find his flattery odious
  tôi thấy cách nịnh hót của nó ghê tởm thật!
  comparisons are odious

  * Các từ tương tự:
  odiousness