Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

odiousness /'əʊdiəsnis/  

  • Danh từ
    tính bỉ ổi; tính ghê tởm