Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

detestable /di'testəbl/  

  • Tính từ
    đáng ghét

    * Các từ tương tự:
    detestableness