Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

detestableness /di'testəblnis/  

  • Danh từ
    sự đáng ghét; sự đáng ghê tởm