Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    hiềm thù; hận thù

    * Các từ tương tự:
    rancorously