Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (of, at something)
  [đầy] tức tối; [đầy] bực bội
  a resentful silence
  một sự im lặng tức tối
  he was deeply resentful of (ather interference
  nó hết sức bực bội về sự xen vào của cô ta

  * Các từ tương tự:
  resentfully, resentfulness