Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disgruntled /dis'grʌntld/  

  • bất bình; bực bội
    a disgruntled frown
    cái cau mày bực bội
    she's still disgruntled about missing the party
    cô ta còn bực bội vì nhỡ buổi tiệc