Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  ghen tỵ, đố kỵ
  cô ta liếc nhìn chiếc áo của chị cô ta với đôi mắt ghen tỵ
  he was envious of his brother's success
  nó ghen với thành công của anh nó

  * Các từ tương tự:
  enviously, enviousness