Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự phẫn uất bực bội, sự không bằng lòng, sự phật