Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  căm phẫn, phẫn nộ
  be (feel) indignant at something
  phẫn nộ về việc gì
  be indignant with somebody
  căm phẫn ai

  * Các từ tương tự:
  indignantly