Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

resentfully /ri'zentfəli/  

  • Phó từ
    [một cách] đầy tức tối;[một cách] đầy bực bội