Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  ghen, ghen tuông, ghen tị, ghen tức
  a jealous husband
  người chồng ghen tuông
  he was jealous of Tam's success
  nó ghen tức sự thành công của Tam
  bo bo giữ chặt
  keeping a jealous eye on one's property
  khư khư giữ lấy tài sản của mình

  * Các từ tương tự:
  jealously, jealousness, jealousy