Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vulnerable /'vʌlnərəbl/  

 • Tính từ
  dễ bị thương tổn, dễ bị tấn công, dễ bị công kích
  young birds are very vulnerable to predators
  chim non dễ bị thú dữ tấn công
  a vulnerable point in NATO's defences
  một điểm yếu (dễ bị tấn công) trong hệ thống phòng thủ của khối NATO

  * Các từ tương tự:
  vulnerableness