Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không được phòng thủ; không có khả năng bảo vệ
  a defenceless city
  một thành phố không được phòng thủ

  * Các từ tương tự:
  defencelessly, defencelessness