Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unprotected /'ʌnprə'tektid/  

  • Tính từ
    không được bảo vệ, không được bảo hộ, không được che chở