Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    trống trải
    the cottage is in a very exposed situation at the top of the hill
    túp nhà tranh ở một vị trí rất trống trải ở đỉnh đồi