Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không an toàn, không chắc, bấp bênh
  an insecure plan
  một kế hoạch bấp bênh
  cảm thấy không an toàn, thiếu tin tưởng
  she feels very insecure about her marriage
  cô ta cảm thấy thiếu tin tưởng vào cuộc hôn nhân của mình

  * Các từ tương tự:
  insecurely, insecureness