Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insecureness /insi'kjuənis/  

  • Danh từ
    tính không an toàn
    tính không vững chắc, tính bấp bênh