Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  ốm yếu, yếu ớt
  walk with infirm steps
  bước những bước yếu ớt
  (+ of) thiếu (sức mạnh về cái gì đó)
  infirm of will
  thiếu ý chí

  * Các từ tương tự:
  infirmarian, infirmary, infirmity, infirmly, infirmness