Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

infirmarian /infə:məri/  

  • Danh từ
    y tá (cơ sở tôn giáo)