Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  lắc lư, lung lay; lảo đảo
  cái bàn này lung lay
  I was so terrified my legs wobble
  tôi khiếp sợ đến nỗi đôi chân tôi lảo đảo
  Danh từ
  (thường số ít)
  sự lắc lư, sự lung lay; sự lảo đảo

  * Các từ tương tự:
  wobbler