Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bệnh viện
    trạm y tế (ở trường học)