Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (cách viết khác doddery /'dɒdəri/)
    lẩy bẩy