Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  đi lê bước, chạy lê bước
  ông lão lê bước lại phía tôi
  Danh từ
  bước đi lê chân

  * Các từ tương tự:
  shambles